Documente Publice

HOTARARE CONSILIUL LOCAL

Nr. Ctr. Document Deschide
1 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gerstionare a Deseurilor In judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de manangement integrat al deseurilor in judetul Suceava" Deschide
2 Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I/2018 Deschide
3 Hotarare privind modul de exploatare si valorificare a cantitatii nete de 906 mc. masa lemnoasa din padurea comunala Volovat Deschide
4 Hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale" Deschide
5 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local Deschide
6 Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a unor persoane Deschide
7 Hotarare privind aprobarea desfiintarii imobilului constructiei "Camin Cultural Volovat" Deschide
8 Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a spatiului comercial Deschide
9 Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect - pilot - "Sala de sport scolara cu tribuna 180 locuri" Deschide
10 Hotarare privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Contractului-cadru al serviciului public de salubrizare Deschide
11 Hotarare privind modificarea Statului de functii si al Organigramei aparatului de specialitate Deschide
12 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Volovat pentru activitati nonprofit de interes local Deschide
13 Hotarare privind aprobarea planului de actiuni de lucrari de interes local ce trebuie prestate de personale apte de munca care sunt beneficiare de ajutor social Deschide
14 Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 Deschide
15 Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al anului 2017 Deschide
16 Hotarare privind reanalizarea H.C.L. nr. 59/15.12.2017 privind aprobarea inchirieriiunui spatiu aflat in incinta sediului Primariei Deschide
17 Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual Deschide
18 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
19 Hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare Deschide
20 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funtionare a compartimentului de asistenta sociala Deschide
21 Hotarare privind aprobarea pretului de referinta si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publica Deschide
22 Hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitare de stat cu personalitate juridica ce vor functionar in anul scolar 2018-2019 Deschide
23 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat Deschide
24 Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului III/2017 Deschide
25 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.49/26.10.2017 a Consiliului local Volovat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 Deschide
26 Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu aflat in incinta sediului Primariei comunei Volovat Deschide
27 Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al H.C.L. nr.34/27.06.2017 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in comuna Volovat nr. 610 (fost dispensar) in imobil la dispozitie Consiliului local al comunei Volovat Deschide
28 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat(rectificarea a III-a pe anul 2017) Deschide
29 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 Deschide
30 Hotarare privind vanzarea directa catre doamna BIZGAN CRISTINA a terenului Deschide
31 Hotarare privind desemnarea primarului in calitate de reprezentant al comunei VOLOVAT pentru instrainarea unor terenuri situate in extravilanul comunei Volovat Deschide
32 Hotarare privind aprobarea investitiei "Extindere retea de apa si canalizare de la Caminul cultural pana la Scoala cu clasele I-VIII Volovat" Deschide
33 Hotarare privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml. in comuna Volovat, judetul Suceava" Deschide
34 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml." Deschide
35 Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor Deschide
36 Aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I si II 2016 Deschide
37 Aprobarea extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona PTA 11 Volovat Deschide
38 Aprobarea in principiu a vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de teren Deschide
39 Implementarea proiectului "Reabilitare sediu Primarie" Deschide
40 Incetarea contractului de concesiune nr. 52/26.06.2012 Deschide
41 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei, pentru perioada 2016-2020 Deschide
42 Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava Deschide
43 Constituirea componentei Comisiei pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea comunei Volovat Deschide

DOCUMENTE - diverse

Nr. Crt. Document Deschide
1 Raport de mediu Deschide
2 Masuri de aparare Deschide
3 Stocul minim de mijloace si materiale de aparare Deschide
4 Marimi caracteristice si coduri de avertizare Deschide
5 Planul de prevenire si combatere a poluariilor accidentale Deschide
6 Anexe Deschide
7 Date caracteristice de aparare Deschide
8 Dispozitii legale Deschide
9 Fisa serviciu PSI Deschide
10 Masuri protectie recolta Deschide
11 Masuri prevenire primavara Deschide
12 Schema flux informationala Deschide
13 Tabel cu componenta nominala a C.L.S.U. Deschide
14 Tabel cu numerele de telefon unde se pot transmite avertizaria Deschide

Adresa

  • Adresa: Judetul: Suceava, Localitatea: Volovat
  • Email: primariavolovat@yahoo.com
  • Website: www.comunavolovat.ro
  • Telefon: 0230-419507
  • Fax: 0230-419507