Documente Publice

HOTARARE CONSILIUL LOCAL

Nr.
Crt.
Document Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Modernizare a doua tronsoane de drumuri comunale, prin betoane" in comuna Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici aferenti investitiei de extindere retea electrica de joasa lungime de 90 m in zona DJ 209 k in comuna Deschide
Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectific─ârii bugetului local al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Modernizare a doua tronsoane de drumuri comunale, prin betonare", in comuna Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei de extindere retea electrica de joasa tensiune in lungime de 90 m in zona DJ 209 K, in comuna Volovat Deschide
Hotarare privind vanzarea directa catre domnul ANTONOVICI GHEORGHE a terenului proprietate privata a comunei Volovat in suprafata de 1.000 mp. concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala Deschide
Hotarare privind vanzarea directa catre domnul JURAVLE CATALIN VLAD a terenului proprietate privata a comunei Volovat in suprafata de 946 mp. concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 520 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 298 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 215 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 1.065 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 154 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 786 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului III/2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei(rectificarea IV-a pe anul 2018) Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei(rectificarea III-a pe anul 2018) Deschide
Hotarare privind modificarea Statului de functii si al Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici aferenti extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona "FILIP BORDEI" Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici aferenti extinderii retelei electrice de joasa si medie tensiune de distributie publica in zona DJ 209 K Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 154 mp.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 786 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului II/2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei(rectificarea II-a pe anul 2018) Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Deschide
Hotarare privind apartenenta unor bunuri la domeniul public al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 1.065 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 215 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 298 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 520 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Modernizarea drumuri comunale, prin imbracaminte bituminoasa usoara la Ciofu" Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Construire Casa Traditionala Romaneasca" Deschide
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilan a unei suprafete de 1.000 m.p. pentru construirea unei locuinte(parter) si anexe Deschide
Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de moficiare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava si Comuna Volovat prin Consiliul local Deschide
Hotarare privind aprobarea extinderii retelei electrice de joasa si medie tensiune de distributie publica in zona DJ 209 K Deschide
Hotarare privind aprobarea extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona "FILIP BORDEI" Deschide
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gerstionare a Deseurilor In judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de manangement integrat al deseurilor in judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I/2018 Deschide
Hotarare privind modul de exploatare si valorificare a cantitatii nete de 906 mc. masa lemnoasa din padurea comunala Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale" Deschide
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local Deschide
Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a unor persoane Deschide
Hotarare privind aprobarea desfiintarii imobilului constructiei "Camin Cultural Volovat" Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a spatiului comercial Deschide
Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect - pilot - "Sala de sport scolara cu tribuna 180 locuri" Deschide
Hotarare privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Contractului-cadru al serviciului public de salubrizare Deschide
Hotarare privind modificarea Statului de functii si al Organigramei aparatului de specialitate Deschide
Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Volovat pentru activitati nonprofit de interes local Deschide
Hotarare privind aprobarea planului de actiuni de lucrari de interes local ce trebuie prestate de personale apte de munca care sunt beneficiare de ajutor social Deschide
Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al anului 2017 Deschide
Hotarare privind reanalizarea H.C.L. nr. 59/15.12.2017 privind aprobarea inchirieriiunui spatiu aflat in incinta sediului Primariei Deschide
Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual Deschide
Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare Deschide
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funtionare a compartimentului de asistenta sociala Deschide
Hotarare privind aprobarea pretului de referinta si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publica Deschide
Hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitare de stat cu personalitate juridica ce vor functionar in anul scolar 2018-2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului III/2017 Deschide
Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.49/26.10.2017 a Consiliului local Volovat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu aflat in incinta sediului Primariei comunei Volovat Deschide
Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al H.C.L. nr.34/27.06.2017 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in comuna Volovat nr. 610 (fost dispensar) in imobil la dispozitie Consiliului local al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat(rectificarea a III-a pe anul 2017) Deschide
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 Deschide
Hotarare privind vanzarea directa catre doamna BIZGAN CRISTINA a terenului Deschide
Hotarare privind desemnarea primarului in calitate de reprezentant al comunei VOLOVAT pentru instrainarea unor terenuri situate in extravilanul comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Extindere retea de apa si canalizare de la Caminul cultural pana la Scoala cu clasele I-VIII Volovat" Deschide
Hotarare privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml. in comuna Volovat, judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml." Deschide
Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor Deschide
Aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I si II 2016 Deschide
Aprobarea extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona PTA 11 Volovat Deschide
Aprobarea in principiu a vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de teren Deschide
Implementarea proiectului "Reabilitare sediu Primarie" Deschide
Incetarea contractului de concesiune nr. 52/26.06.2012 Deschide
Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei, pentru perioada 2016-2020 Deschide
Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava Deschide
Constituirea componentei Comisiei pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea comunei Volovat Deschide

DOCUMENTE - diverse

Nr. Crt. Document Deschide
Raport de mediu Deschide
Masuri de aparare Deschide
Stocul minim de mijloace si materiale de aparare Deschide
Marimi caracteristice si coduri de avertizare Deschide
Planul de prevenire si combatere a poluariilor accidentale Deschide
Anexe Deschide
Date caracteristice de aparare Deschide
Dispozitii legale Deschide
Fisa serviciu PSI Deschide
Masuri protectie recolta Deschide
Masuri prevenire primavara Deschide
Schema flux informationala Deschide
Tabel cu componenta nominala a C.L.S.U. Deschide
Tabel cu numerele de telefon unde se pot transmite avertizaria Deschide

Adresa

  • Adresa: Judetul: Suceava, Localitatea: Volovat
  • Email: primariavolovat@yahoo.com
  • Website: www.comunavolovat.ro
  • Telefon: 0230-419507
  • Fax: 0230-419507