Documente Publice

Procese verbale ale ședințelor autorității deliberativeProbleme de interes public care urmează să fie dezbătuteAlte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază a fi oportună și necesarăAlte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică conform legii


Hotărâri ale Consiliului Local începând cu anul 2020


Hotărâri ale Consiliului Local

Nr.
Crt.
Document Deschide
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Volovăț, județul Suceava (rectificarea a VII-a pe anul 2019) Deschide
Hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență comuna Volovăț, județul Suceava Deschide
Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor carea fac parte din domeniul public al comunei Volovăț, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.29 din 30 august 1999, cu modificările și completările ulterioare Deschide
Hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică ce vor funcționa în anul 2020-2021 în comuna Volovăț, județul Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea prețului de referință pentru anul 2020 pentru masa lemnoasă pe picior ce se recolteză din fondul forestier proprietate publica a statului Deschide
Hotărâre privind aprobarea indemnizației consilierilor locali din cadrul UAT comuna Volovăț, județul Suceava Deschide
Hotărâre privind vănzarea directă către doamna Bodnar steluța a terenului proprietate privată a comunei Volovăț în suprafață de 1000 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală Deschide
Hotărâre privind vănzarea directă către doamna Carst Mihaiela Camelia a terenului proprietate privată a comunei Volovăț în suprafață de 823 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală Deschide
Hotărâre privind vănzarea directă către domnul Mihaiesi Cătălin-Damian a terenului proprietate privată a comunei Volovăț în suprafață de 1.000 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală Deschide
Hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale Deschide
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Volovăț, județul Suceava (rectificarea a VI-a pe anul 2019) Deschide
Hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului financiar pentru trimestrul IV al anului 2019 Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava sa semneze Actul Aditional nr. 5 în numele și pe seama UAT Comuna Volovăț Deschide
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020" și mandatarea reprezentantului UAT Comuna Volovăț să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asocialiei Judetene pentru Apă și Canalizare Suceava(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor. Deschide
Hotărâre privind aprobarea îchirierii, prin licitație publică, a unui spatiu cu destinația de cabinet stomatologic apartinand domeniului privat al comunei Volovăț, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "Modernizare drumuri comunale,prin asfaltare în lungime de 1033,00 m la Janică" în comuna Volovăț județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind vânzarea directă către domnul Maxim Bogdan Ioan a terenului proprietate privată a comunei Volovăț în suprafață de 946 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Deschide
Hotărâre privind vânzarea directă către domnul Timofte Mihai Ovidiu a terenului proprietate privată a comunei Volovăț în suprafață de 947 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Deschide
Hotărâre privind vânzarea directă către domnul Antonovici Gheorghe a terenului proprietate privată a comunei Volovăț în suprafață de 1.000 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Deschide
Hotărâre privind vânzarea directă către domnul Antonovici Gheorghe a terenului proprietate privată a comunei Volovăț în suprafață de 1.000 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Deschide
Hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a suprafeței de 10.000 mp. teren din domeniul privat al comunei Volovăţ, jud. Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovăţ, jud. Suceava (rectificarea a V-a pe anul 2019). Deschide
Hotărâre privind aprobarea încheierii exercitiului financiar pentru trimestrul III al anului 2019. Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Volovăţ. Deschide
Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovăţ, jud. Suceava (rectificarea a IV-a pe anul 2019). Deschide
Hotărâre privind vanzarea directa catre domnul Antonovici Catalin-Bogdan a terenului proprietate privata a comunei Volovăţ in suprafata de 1.000 mp. concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala. Deschide
Hotărâre privind vanzarea directa catre domnul Buliga Daniel-Corneliu a terenului proprietate privata a comunei Volovăţ in suprafata de 947 mp. concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate privata. Deschide
Hotărâre privind aprobarea in principiu a vanzarii, prin licitatie publica a suprafetei de 10.000 mp. teren din domeniul privat al comunei Volovăţ, jud. Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea implementarii proiectului "Modernizare drumuri comunale,prin asfaltare in lungime de 1033,00 m la Janică" in comuna Volovăţ, jud. Suceava. Deschide
Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 Deschide
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta,pentru sedintele Consiliului local al comunei Volovăţ, jud. Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Volovăţ, jud. Suceava(rectificarea III pe anul 2019) Deschide
Hotărâre privind implementarea proiectului "Restaurarea și revitalizarea vestigiilor culturale Volovăț" situate în comuna Volovăţ, sat Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a funcțiilor publice locale. Deschide
Hotărâre privind vănzarea directă către domnul Bîzgan Andrei-Vlad a terenului proprietate privată a comunei Volovăţ în suprafață de 946 mp. concesionat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Extindere rețea electrică de joasă tensiune în zona Piatra(pentru SRMP)",în comuna Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Extindere rețea electrică de joasă tensiune în zona Surduc",în comuna Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investiției "Construire casă tradițională românească " în comuna Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind vânzarea directă către domnul Mirăută Dănuț a terenului proprietate privata a comunei Volovăţ în suprafată de 1000 mp. concesionat in vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Deschide
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Volovăţ, jud. Suceava (rectifivarea II pe anul 2019) Deschide
Hotărâre privind aprobarea încheierii exercituilui financiar pentru trimestrul II al anului 2019 Deschide
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta,pentru sedintele Consiliului local al comunei Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în comuna Volovăţ si a tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor,urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje si a O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobat prin Legea nr.31/2019 Deschide
Anexa nr.1 la H.C.L nr43/16.04.2019 Regulamentul serviciului de salubrizare a comunei Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea investitiei de extindere reţea electrică de joasă tensiune în zona PIATRA (pentru SRMP) în comuna Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea investitiei de extindere reţea electrică de joasă tensiune în zona SURDC, în comuna Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind trecerea in domeniul public al comunei Volovăţ, a unor bunuri situate in comuna Volovăţ, jud. Suceava Deschide
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Volovăţ, judetul Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea cofinantarii pentru investitia "Modernizare drumuri comunale, in comuna Volovăţ", jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Volovăţ,jud. Suceava inscris in Anexa de Hotarare nr. 29 din 30 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare Deschide
Hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
Hotărâre privind aprobarea in principiu a unui schimb de terenuri Deschide
Hotărâre privind stabilirea taxei de participare la licitatie,taxei de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 2.079 mp. teren din domeniul privat al comunei Volovăţ,judetul Suceava Deschide
Hotarare privind vanzarea directa catre domnul Ionesi Iosif a terenului proprietate privata a comunei Volovăţ in suprafata de 1.000 mp. concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I/2018 Deschide
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al comunei Volovat, jud.Suceava Deschide
Organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European Deschide
Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al H.C.L. nr. 63/29.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Modernizare a doua tronsoane de drumuri comunale, prin betonare" Deschide
Hotarare la proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020 cu rata inflatiei in procent de 4,6% Deschide
Hotarare privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor" Deschide
Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urngeta pentru anul 2019 Deschide
Hotarare privind modul de exploatare si valorificare a cantitatii nete de 1051 mc. masa lemnoasa din padurea comunala Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea pretului de referinta si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publica a comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in comuna Volovat" Deschide
Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a unor persoane pentru anul 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind reanalizarea H.C.L. nr. 56/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute a suprafetei totale de 1550 mp. catre S.C. DELGAZ GRID S.A., teren din domeniul public al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit, a dreptului de uz si seritute a suprafetei totale de 1970 mp. catre S.C. DELGAZ GRID S.A., teren din domeniul public al comunei Deschide
Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Volovat, inscris in Anexa la Hotararea nr. 29 din 30 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Deschide
Hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 65/12.12.2018 de modificare si completare inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Volovat, inscris in Anexa la Hotararea nr. 29 din 30 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare Deschide
Hotarare privind darea in administrare catre S.C. ACET S.A. Suceava a unor bunuri apartinand domeniului public al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica ce vor functiona in anul scolar 2019-2020 in comuna Volovat Deschide
Hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in anul 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Volovat si serviciile publice din subordine fara personalitate juridica Deschide
Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019 Deschide
Hotarare privind alegerile presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 Deschide
Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei, inscris in Anexa la Hotararea nr. 29 din 30 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei(rectificarea VI-a pe anul 2018) Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Modernizare a doua tronsoane de drumuri comunale, prin betoane" in comuna Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici aferenti investitiei de extindere retea electrica de joasa lungime de 90 m in zona DJ 209 k in comuna Deschide
Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Modernizare a doua tronsoane de drumuri comunale, prin betonare", in comuna Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei de extindere retea electrica de joasa tensiune in lungime de 90 m in zona DJ 209 K, in comuna Volovat Deschide
Hotarare privind vanzarea directa catre domnul ANTONOVICI GHEORGHE a terenului proprietate privata a comunei Volovat in suprafata de 1.000 mp. concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala Deschide
Hotarare privind vanzarea directa catre domnul JURAVLE CATALIN VLAD a terenului proprietate privata a comunei Volovat in suprafata de 946 mp. concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 520 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 298 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 215 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 1.065 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 154 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea taxei de participare la licitatie, taxei caietului de sarcini si pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea suprafetei de 786 mp. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului III/2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei(rectificarea IV-a pe anul 2018) Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei(rectificarea III-a pe anul 2018) Deschide
Hotarare privind modificarea Statului de functii si al Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici aferenti extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona "FILIP BORDEI" Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici aferenti extinderii retelei electrice de joasa si medie tensiune de distributie publica in zona DJ 209 K Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 154 mp.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 786 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului II/2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei(rectificarea II-a pe anul 2018) Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Deschide
Hotarare privind apartenenta unor bunuri la domeniul public al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 1.065 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 215 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 298 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 520 m.p. teren din domeniul privat al comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Modernizarea drumuri comunale, prin imbracaminte bituminoasa usoara la Ciofu" Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Construire Casa Traditionala Romaneasca" Deschide
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilan a unei suprafete de 1.000 m.p. pentru construirea unei locuinte(parter) si anexe Deschide
Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de moficiare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava si Comuna Volovat prin Consiliul local Deschide
Hotarare privind aprobarea extinderii retelei electrice de joasa si medie tensiune de distributie publica in zona DJ 209 K Deschide
Hotarare privind aprobarea extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona "FILIP BORDEI" Deschide
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gerstionare a Deseurilor In judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de manangement integrat al deseurilor in judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I/2018 Deschide
Hotarare privind modul de exploatare si valorificare a cantitatii nete de 906 mc. masa lemnoasa din padurea comunala Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale" Deschide
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local Deschide
Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a unor persoane Deschide
Hotarare privind aprobarea desfiintarii imobilului constructiei "Camin Cultural Volovat" Deschide
Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a spatiului comercial Deschide
Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect - pilot - "Sala de sport scolara cu tribuna 180 locuri" Deschide
Hotarare privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Contractului-cadru al serviciului public de salubrizare Deschide
Hotarare privind modificarea Statului de functii si al Organigramei aparatului de specialitate Deschide
Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Volovat pentru activitati nonprofit de interes local Deschide
Hotarare privind aprobarea planului de actiuni de lucrari de interes local ce trebuie prestate de personale apte de munca care sunt beneficiare de ajutor social Deschide
Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al anului 2017 Deschide
Hotarare privind reanalizarea H.C.L. nr. 59/15.12.2017 privind aprobarea inchirieriiunui spatiu aflat in incinta sediului Primariei Deschide
Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual Deschide
Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare Deschide
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funtionare a compartimentului de asistenta sociala Deschide
Hotarare privind aprobarea pretului de referinta si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publica Deschide
Hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitare de stat cu personalitate juridica ce vor functionar in anul scolar 2018-2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului III/2017 Deschide
Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.49/26.10.2017 a Consiliului local Volovat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu aflat in incinta sediului Primariei comunei Volovat Deschide
Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al H.C.L. nr.34/27.06.2017 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in comuna Volovat nr. 610 (fost dispensar) in imobil la dispozitie Consiliului local al comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat(rectificarea a III-a pe anul 2017) Deschide
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 Deschide
Hotarare privind vanzarea directa catre doamna BIZGAN CRISTINA a terenului Deschide
Hotarare privind desemnarea primarului in calitate de reprezentant al comunei VOLOVAT pentru instrainarea unor terenuri situate in extravilanul comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea investitiei "Extindere retea de apa si canalizare de la Caminul cultural pana la Scoala cu clasele I-VIII Volovat" Deschide
Hotarare privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml. in comuna Volovat, judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml." Deschide
Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor Deschide
Aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I si II 2016 Deschide
Aprobarea extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona PTA 11 Volovat Deschide
Aprobarea in principiu a vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de teren Deschide
Implementarea proiectului "Reabilitare sediu Primarie" Deschide
Incetarea contractului de concesiune nr. 52/26.06.2012 Deschide
Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei, pentru perioada 2016-2020 Deschide
Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava Deschide
Constituirea componentei Comisiei pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea comunei Volovat Deschide
Hotarare privind aprobarea construirii unui camin ridicare pompe presiune apa pe conducta de alimentare cu apa pentru comuna Volovat si comuna Burla,judetul Suceava Deschide

DOCUMENTE - diverse

Nr. Crt. Document Deschide
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Deschide
Raport de mediu Deschide
Masuri de aparare Deschide
Stocul minim de mijloace si materiale de aparare Deschide
Marimi caracteristice si coduri de avertizare Deschide
Planul de prevenire si combatere a poluariilor accidentale Deschide
Anexe Deschide
Date caracteristice de aparare Deschide
Dispozitii legale Deschide
Fisa serviciu PSI Deschide
Masuri protectie recolta Deschide
Masuri prevenire primavara Deschide
Schema flux informationala Deschide
Tabel cu componenta nominala a C.L.S.U. Deschide
Tabel cu numerele de telefon unde se pot transmite avertizaria Deschide
E
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii